کفسابی بتن با توجه به این مورد که در بسیار از کارگاه ها و پارکینگ ها که کف آنها بتن می باشد باید از خدمات کفسابی بتن استفاده کرد. کفسابی بتن باید اصولی انجام پذیرد چرا که در اثر کفسابی بدون رعایت نکات کفسابی ممکن است که سطح بتن به آنچه که مدنظر کارفرما می […]

خواندن مقاله
تماس با استادکار کفسابی